ระบบ ระบ-ส่ง ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

ตรวจสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขน้ำยืน
อ่าน 512 ครั้ง
* กรกฎาคม 03, 2018, 08:51:47 AM
เรียน ผอ.รพ.สต.,หน.สสช.,หน.ศสช. และบุคลากรทุกท่าน
_____________^_^
     ด้วย คปสอ.น้ำยืน กำหนดแผนในการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ปี 2561 โดยกำหนดห้วงของการตรวจคือวันที่ 11 และ 13 กรกฎาคม 2561 จึงขอให้ทุกท่านเตรียมตัวและเข้ารับการตรวจสุขภาพตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
_____________^_^
เพื่อโปรดทราบ
วาสนา

บันทึกการเข้า