ระบบ ระบ-ส่ง ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

แผนปฏิบัติงานกองโรคป้องกันด้วยวัคซีนกรมควบคุมโรค
อ่าน 133 ครั้ง
ธันวาคม 21, 2018, 03:41:58 AM
แผนปฏิบัติงานกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดทำขึ้นโดยแสดงถึงภารกิจและการดำเนินงานของกองโรคป้องกันด้วยวัคซีนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน รวมถึงนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการทำงานในระดับพื้นที่ โดยมีเนื้อหาสาระประกอบด้วยเป้าหมายการ
ลดโรค กำหนดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข กลวิธีในการดำเนินงาน การสนับสนุนและการควบคุมกำกับและประเมินผลในภาพรวมของกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

บันทึกการเข้า